Envigo – prikaz

Procena uticaja na životnu sredinu je složen proces identifikacije, predviđanja i ocenjivanja svih relevantnih uticaja koji neki investicioni projekat može da ima na životnu sredinu. Ovaj postupak ima za cilj izbegavanje ili smanjenje negativnih efekata na stanovništvo i okolinu koji se javljaju prilikom izvođenja, rada i prestanka rada nekog projekta.

Postupak procene sprovode kvalifikovani stručnjaci i on je obavezan za široki spektar privrednih aktivnosti. Procedura je regulisana zakonima i pravilnicima u mnogim zemljama sveta, uključujući i Srbiju. Zakonski okvir u Srbiji usaglašen je sa regulativom Evropske unije.

Pogledaj zakon

Izrada svake studije o proceni uticaja na životnu sredinu predstavlja izazov za stručnjake zbog kompleksnosti multidisciplinarnog posla, nedostaka vremena i precizno izmerenih podataka o efekatima, često nedovoljne objektivnosti i sistematičnosti, kao i nedostatka specijalizovanih kompjuterskih alata koji bi podržali rad eksperata.

Eon+ teži rešavanju nekih od navedenih izazova, kreirajući Envigo – softversku internet aplikaciju za procenu uticaja projekta na životnu sredinu. Envigo sistem pomaže stručnjacima – proceniteljima da efikasnije i objektivnije izrade studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (skraćeno Studija). Osnovne mogućnosti Envigo softvera i koristi za stručnjake su istaknute na posebnom sajtu.

 

Softver se može koristiti za sve investicione i već izvedene projekte za koje je zakonski obavezna izrada Studije, a tu spadaju investicije i aktivnosti u različitim ekonomskim sektorima:

Envigo u potpunosti prati zakonsku regulativu i obrađuje sve faze u postupku procene, koju čine:

Envigo se može koristiti i tokom rada izvedenog projekta, za naknadnu procenu i smanjenje negativnih uticaja, kao i unapređenje stanja životne sredine u okolini.

 

Kako Envigo funkcioniše? Stručnjaci – korisnici u Envigo softver unose informacije o projektu, alternativama i stanju životne sredine na bližoj i široj lokaciji. Pri tome, softver vodi korisnike kroz kompletnu proceduru nudeći pomoć u vidu stručnih preporuka za popunjavanje sadržaja, prikupljenih iz literature i najboljih praksi iz zemlje i inostranstva. Envigo sadrži veliku bazu potencijalnih uticaja koji su razvrstani po sektorima privrede, a koji se u zavisnosti od tipa projekta prikazuju korisniku. Baza efektno pomaže procenitelju u identifikaciji značajnih uticaja koji se javljaju za razmatrani projekat i aktivnosti.

Envigo expert system for EIA optimized impact
 • Pored toga, Envigo program sadrži metod za ocenjivanje svakog pojedinačnog uticaja, na osnovu odgovora procenitelja na jednostavna pitanja – kriterijume evaluacije i Envigo formule. Nakon procenjivanja i grupisanja uticaja po ocenama, Envigo pruža mogućnost kreiranja velikog broja slika, dijagrama, tabela i izračunavanja statističkih podataka koji prikazuju specifične rezultate, porede uticaje za osnovni projekat i alternative, porede faze projekta, uticaje po kategorijama životne sredine itd. Ovako izračunati i vizualizovani rezultati mogu se efikasnije i objektivnije analizirati u cilju definisanja adekvatnih mera za sprečavanje, otklanjanje i smanjivanje negativnih uticaja projekta na životnu sredinu. Na kraju svake faze, Envigo generiše pregledne i kvalitetne izveštaje u skladu sa zakonskom formom, a koji se predaju nadležnim organima na evaluaciju i dobijanje saglasnosti.
 • Pri kreiranju Enviga, posebna pažnja posvećena je korisničkom interfejsu, koji je dizajniran da bude intuitivan i jednostavan za funkcionalnu upotrebu, a grafički je precizan, sveden i atraktivan. Eon+ poklanja naročitu pažnju korisnicima Enviga, nudeći pomoć u vidu obuka, tutorijala, tehničke podrške i dr. Više možete saznati na našoj strani Podrška.

  Envigo softver kompanije Eon+ jednostavan je za upotrebu, pomaže stručnjacima i ubrzava njihov rad, čini proces procene uticaja na životnu sredinu sistematičnijim, objektivnijim i lakšim za kontrolu. Ovo sve donosi značajne uštede kompanijama i pojedincima koje vrše procenu uticaja na životnu sredinu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Prof dr Andelka Mihajlov
Environmental Scientist and Consultant

 

Dalje u tekstu možete pročitati detaljnije o osnovnim delovima i funkcijama programa, grupisanim po fazama procedure.

Klikni na strelicu za više teksta

Prva faza postupka procene uticaja na životnu sredinu je utvrđivanje da li je za posmatrani projekat potrebna izrada Studije, bilo da je u pitanju nova investicija ili postojeća privredna aktivnost (tzv. zatečeno stanje). Odluku o neophodnosti izrade Studije donose nadležni organi, na osnovu zahteva koji podnosi investitor ili njegov stručni zastupnik – konsultant.

Deo Envigo softvera koji pomaže korisniku (stručnjaku ili investitoru) u ovoj prvoj fazi zove se skraćeno Potreba. Da li je za neki projekat neophodna studija o proceni uticaja na životnu sredinu definisano je zakonskim listima, u kojima su navedeni tipovi projekata grupisani po sektorima privrede. Za neke projekte Studija je obavezna u svakom slučaju, dok za druge projekte o neophodnosti izrade Studije odlučuju nadležni organi na osnovu podnesenih Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu (skraćeno Zahtev).

U aplikaciji Envigo / Potreba korisnik na početku identifikuje kojoj grupi i tipu projekta u prikazanoj zakonskoj listi posmatrani projekat pripada, što je prikazano na slici desno:

Envigo application EIA screening
EIA screening Envigo software help

Ukoliko je projekat na listi za koje je obavezna izrada studije, faza Potreba je završena i prelazi se na narednu fazu. Međutim, ukoliko projekat spada u listu onih za koje postoji mogućnost potrebe za Studijom, softver pokreće strane za popunjavanje Zahteva. Korisnik potom unosi informacije o karakteristikama projekta, lokaciji projekta i karakteristikama mogućih uticaja u okvire tekst polja, ispod podnaslova definisanih Pravilnikom RS o sadržini Zahteva. Pri tome, sofver nudi korisnicima pomoć u vidu stručnih preporuka za popunjavanje sadržaja, prikupljenih iz literature i najboljih praksi iz zemlje i inostranstva, što je ilustrovano na slici levo:

Envigo web application for EIA
Nakon toga, stručnjak popunjava tzv. Kontrolnu listu o karakteristikama projekta, čiji sadržaj je takođe definisan Pravilnikom. U Envigo / Potreba aplikaciji, ova kontrolna lista je pregledna i jednostavna za popunjavanje, što je ilustrovano na slici desno: Envigo SaaS - environmental impact assessment checklists
Envigo EIA checklists
Envigo software EIA procedure

Korisniku je prikazan sadržaj Zahteva i olakšana kontrola rada pomoću interaktivnog navigatora, koji je pozicioniran pri vrhu strana (pogledati sliku iznad).

Softver Envigo takođe nudi šablone za propratno pismo, detalje za plaćanje administrativnih taksi, kao i mogućnost unosa prateće dokumentacije. Na kraju je kreiran pregledan, tehnički uredan i grafički atraktivan izveštaj – Zahtev u pdf formatu, koji se u štampanoj formi podnosi nadležnom organu na odlučivanje.

Korisnik može da prati postupak i pristupa fazama procene u okviru projekta preko korisničkog panela za evidenciju, u kome su izlistani svi aktivni projekti registrovane konsultantske kompanije.

Envigo facilitates environmental impact assessments

Ukoliko se utvrdi da je studija o proceni uticaja na životnu sredinu obavezna, naredna faza je određivanje obima i sadržaja Studije, za koje je takođe neophodno dobiti saglasnost nadležnih institucija po Zahtevu koju podnosi investitor. Deo Envigo softvera koji obrađuje ovu fazu skraćeno se zove Obim, i vrlo je intuitivan i jednostavan za upotrebu.

Ova faza, te i njena softverska aplikacija obimnija je i složenija od Potrebe. Neophodno je da stručnjak – korisnik unese više informacija o projektu i životnoj sredini, prikupljenih iz različitih izvora ili izmerenih na terenu. Na početku, korisnik u tekst polja unosi detaljniji opis projekta, a potom opis razmatranih alternativa osnovnom projektu. Stručnjak zatim unosi opise činioca životne sredine u neposrednoj okolini lokacije, kao i u širem području. Naslovi i podnaslovi za ovu fazu definisani su Pravilnikom RS o sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja Studije. Envigo pruža mogućnost formatiranja unetog teksta, kreiranje i unos tabela, kao i slika. I u ovoj fazi korisniku je ponuđena Envigo pomoć u vidu dodatnih stručnih preporuka za popunjavanje sadržaja. Korišćenjem interaktivnog navigatora korisnik ima bolji pregled i mogućnost izbora redosleda pri unošenju sadržaja, vraćanjem na prethodne korake (prikazano ispod zaglavlja na slici desno). Korisniku je u svakom trenutku direktno dostupan celokupan sadržaj iz prethodne faze klikom na plutajuće dugme, što je ilustrovano na sledećoj slici. Otvaranjem sadržaja, korisnik jednostavno može da kopira delove Potrebe u Obim, shodno potrebama.

Najznačajniji deo Zahteva za određivanje obima i sadržaja Studije je opis mogućih značajnih uticaja na životnu sredinu. Envigo / Obim pruža značajnu pomoć stručnjaku u identifikaciji i predviđanju uticaja, tako što prikazuje veliki broj potencijalnih uticaja iz Envigo baze uticaja. Baza široko pokriva moguće negativne, ali i pozitivne uticaje na različite aspekte i činioce životne sredine, kao i uzroke za nastanak uticaja. Na taj način smanjuje se mogućnost da neki uticaji budu previđeni ili zanemareni. Envigo baza kreirana je na osnovu kvalitetne literature, kao i prakse, a u definisanju uticaja korišćen je širok, holistički pristup zaštiti životne sredine.

Korisniku se prikazuju samo oni uticaji iz baze koji mogu biti relevantni za klasu projekata u koju spada posmatrani projekat (uticaji su filtrirani po sektorima privrede). Takođe, svi uticaji su razvrstani u šest kategorija životne sredine, kako bi se jednostavnije identifikovali, struktuirali i analizirali.

Environmental impact statements Envigo application
Envigo environmental categories for impact evaluation
EIA scoping impact database and identification

U Envigo / Obim tabeli uticaja, potrebno je da korisnik odabare da li se predloženi uticaj javlja u jednoj ili više faza projekta – izgradnji, radu ili prestanku rada. Osim toga za svaki uticaj stručnjak unosi kratak opis i procenu da li uticaj ima manji ili veći značaj. Korisnik uvek može dodati kratku tekstualnu dopunu predefinisanog teksta, ali i kreirati nov, specifičan uticaj, koji ne postoji u Envigo bazi. Na slici levo je prikazan grafički interfejs tabele koja se koristi za identifikaciju uticaja.

Intuitivni grafički simboli (kvadrat, krug, štiklirano, minus i dr.) uz nazive kategorija životne sredine (lista levo na slici) i uz nazive uticaja (lista desno na slici) omogućavaju korisniku da lakše kontroliše rad, odnosno postupak identifikacije uticaja.

Nakon identifikacije i opisa uticaja, procenitelj u Envigo / Obim unosi preliminarne opise mera za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje negativnih uticaja. Posle tehničkog rezimea i infomacija o mogućim poteškoćama u proceni, korisnik popunjava dve kontrolne liste, koje su obimnije od one u Potrebi, ali slične strukture.

U Obimu, korisniku se takođe nudi popunjavanje šablona za propratno pismo nadležnom organu, detalje za plaćanje administrativnih taksi, kao i mogućnost unosa prateće dokumentacije. Na kraju se kreira izveštaj – Zahtev u pdf formatu, sličnog grafičkog dizajna kao za Potrebu. Korisnik ima mogućnost da, nakon kreiranja i pregleda preliminarnog pdf dokumenta, u Envigo / Obim tekst poljima izmeni redosled slika, tabela i drugo fomatiranje, kako bi poboljšao prelom teksta i izgled konačne verzije Zahteva koji se u štampanoj formi podnosi nadležnom organu na odlučivanje. Naravno, u slučaju da nadležna instititucija zahteva dopunu Zahteva, korisnik ponovo pristupa Envigo / Obim aplikaciji i unosi izmene i dopune.

Poslednja faza u postupku procene jeste izrada Studije, koja predstavlja i suštinu celog postupka, jer obuhvata kompletne informacije o projektu, lokaciji, uticajima i merama za smanjenje negativnih uticaja. Stoga je ovaj deo postuka najkompleksniji i najduži. U Srbiji, sadržaj Studije definisan je posebnim zakonom. Studija se podnosi nadležnoj instituciji, a pregleda je stručno tehničko telo, koje daje preporuke nadležnom organu. Studija je javna, te je i javnost uključena u postupak kroz debatu, kao i mogućnost podnošenja primedbi. Nakon konačnog odobrenja, odnosno dobijanja saglasnosti za Studiju od nadležnih, postupak se završava.

Deo Envigo softvera koji se koristi za izradu studije o proceni uticaja na životnu sredinu skraćeno je nazvan Studija. Aplikacija prati osnovni sadržaj Zakona o Studiji, redosledom datim u tom dokumentu, koji je takođe uobičajen u praksi. Osnovni sadržaj, odnosno podfaze Studije, prikazane su u interaktivnom navigatoru (pri vrhu strane), a korisnik pomoću njega može da se vraća na predhodne podfaze, što olakšava kontrolu i pruža fleksibilnost u radu.

Na početku korisnik unosi uvodne podatke i obrazloženje. Zatim je potrebno da procenitelj na osnovu prikupljenih informacija, merenja, simulacija u drugim sofverima i iskustva, detaljno opiše projekat, lokaciju, alternative projektu koje su razmantrane, a zatim i činioce životne sredine (detaljnije nego za fazu Obim). Pri tome, tekst, slike i tabele koje se unose u Envigo / Studija mogu jednostavno da se formatiraju pomoću alatki tekst procesora.

Korisniku – stručnjaku su u svakom trenuku dostupni kompletan tekst Zahteva iz prethodnih faza Potreba i Obim, klikom na neko od plutajućih dugmića (prate kretanje korisnika niz stranicu softvera). Otvaranjem sadržaja Obima i Potrebe, potrebni delovi teksta lako se mogu kopirati na željeno mesto u Studiji.

Podnaslovi koji se nalaze iznad tekst polja, definisani su na osnovu Zakona o sadržaju studije. Pošto je u Zakonu definisan samo obavezujući sadržaj Studije, a nisu precizno definisani podnaslovi (kao u Pravilnicima za Obim i Potrebu), Envigo / Studija softver pruža mogućnost da korisnik menja podnaslove. Korisnik može da promeni predefinisani tekst podnaslova, zatim može da promeni redosled naslova prevlačenjem jednog naslova ispred ili iza drugog (povlačenje strelice koja se nalazi uz naslov, što je prikazano na slici desno). Takođe, postoji mogućnost brisanja naslova (znak X uz naslov, vidi sliku desno), kao i dodavanja sasvim novog naslova.

Environmental impact study in Envigo software
EIA software Envigo features
Environmental impacts evaluation method Envigo Najvažniji i najkompleksniji deo Studije predstavlja ocena uticaja na životnu sredinu. Korisnik je u delu softvera Obim pomoću Envigo baze predefinsanih uticaja (i potrebnih modifikacija naziva i dodavanja novih) identifikovao sve uticaje koje se javljaju za posmatrani projekat u fazama izgradnje, rada i/ili prestanka rada. Ovi uticaji prenose se u aplikaciju Envigo / Studija i prikazuju se korisniku, a razvrstani su po kategorijama životne sredine (kao i u Obimu). Stručnjak pak ima mogućnost da u Studiji doda ili oduzme neki od već identifikovanih uticaja, ili modifikuje naziv, iako se ovo ne preporučuje jer bi trebalo da su u Obimu dobro definisani svi uticaji.

U narednom koraku svaki identifikovan uticaj se kvantitativno ocenjuje pomoću Envigo metode. Prvo procenitelj daje kvalitativnu procenu po osam kriterijuma procene, za svaki uticaj ponaosob, što je ilustrovano na slici levo. Kriterijumi i moguće procene su sledeće:

 • Svojstvo uticaja: a) Negativan, b) Pozitivan
 • Intenzitet uticaja ili količine:
  a) Manji, b) Veći
 • Osetljivost životne sredine:
  a) Manja ili neprimenjivo, b) Veća
 • Rasprostranjenost uticaja: a) Na mestu projekta,
  b) Lokalno, c) Regionalno ili nacionalno,
  d) Internacionalno
 • Trajanje uticaja: a) Kratkotrajno, b) Dugotrajno
 • Reverzibilnost uticaja: a) Reverzibilno, b) Ireverzibilno
 • Kumulativnost efekata:
  a) Nekumulativno, b) Kumulativno
 • Interakcija sa drugim uticajima:
  a) Nema je, b) Slaba, c) Jaka.
Svaki odgovor u svim kriterijumima nosi određeni težinski faktor, koji je predefinisan od strane Envigo stručnjaka (ne može se menjati), a određen je empirijski i heuristički. Pomoću Envigo formule, koja preuzima odgovore stručnjaka (odnosno pripadajuće težinske faktore), izračunava se ocena za svaki uticaj. Ocene se kreću u opsegu od -6 do 6, a opis ocena je sledeći:

 • Ocena -6 – drastičano negativan uticaj
 • Ocena -5 – izrazito negativan uticaj
 • Ocena -4 – značajno negativan uticaj
 • Ocena -3 – negativan uticaj
 • Ocena -2 – osetno negativan uticaj
 • Ocena -1 – neznatan ili blago negativan uticaj
 • Ocena 1 – neznatan ili blago pozitivan uticaj
 • Ocena 2 – osetno pozitivan uticaj
 • Ocena 3 – pozitivan uticaj
 • Ocena 4 – značajan pozitivan uticaj
 • Ocena 5 – izrazito pozitivan uticaj
 • Ocena 6 – drastičano pozitivan uticaj

Izračunata ocena sa pripadajućom bojom prikazuje se korisniku u tabeli uticaja, kao u primeru na slici desno. Ocene uticaja, koje se dobijaju na osnovu transparentne metode, povećavaju objektivnost procene, a takođe pomažu stručnjacima u analizi.

Alternative osnovnom projektu koje su navedene u prethodnim delovima se jednostavno ocenjuju. Naime, prvo se sve ocene date osnovnom projektu kopiraju za sve alternative, a korisnik zatim ocenjuje ponovo samo uticaje u kojima bi došlo do promene pri realizaciji alternative(a). Radi preglednosti rada, kategorije životne sredine u kojima dolazi do izmena uticaja markirane su u drugoj boji, na osnovu odgovora korisnika u (predhodnom) delu opisa alternativa.

Environmental effects and impacts scoring method Envigo
Environmental impacts score graphical visualisation tools Envigo

Korisnik u Envigo / Studiji može da analiza ukupan uticaj projekta i/ili alternativa, ali i specifične uticaje na pojedinačne kategorije životne sredine pomoću dijagrama, tabela i statističke analize. Na primer, u jednom grafiku (ili tabeli) mogu se zbirno predstaviti svi uticaji u okviru jedne (ili više) kategorije životne sredine ili faze projekta. Grafici mogu prikazati zbir broja uticaja po ocenama u željenoj kategoriji / fazi ili procentualne udele uticaja, dobijene normalizacijom (deljenjem svakog uticaja sa ukupnim brojem uticaja). Envigo / Studija program pruža mogućnost jednostavnog grafičkog poređenja uticaja pri realizaciji osnovnog projekta sa uticajima pri potencijalnoj realizaciji alternativa projekta.

U tabelama rezultata mogu se izlistati svi uticaji (sa ili bez detaljnih ocena), ili grupa uticaja koja pripada analiziranoj kategoriji životne sredine i/ili faze projekta. Uticaji se mogu sortirati u tabeli, zatim prikazati samo nekoliko najnegativnijih ili najpozitivnijih. Statistički se može izračunati srednja ocena uticaja, disperzija ocene i medijana broja uticaja za datu kategoriju (ili više njih), fazu ili ceo projekat / alternativu.

Korisnik može jednostavno da kreira grafike, tabele i statistiku pomoću (plutajućih) menija, u kojima bira opcije za prikaz. Upotreba menija za grafike prikazana je na primeru na slici levo.

Odabrane grafike, tabele i statistiku korisnik unosi na stranu za analizu rezultata, gde može da doda prateći tekst, nazive slika i tabela. Detalj primera slaganja slika, tabela i teksta je dat na slici desno.

Ceo postupak ocenjivanja, kreiranja grafika i tabela, osim što doprinosi sistematičnosti i objektivnosti, može da koristi stručnjacima u definisanju mera za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje negativnih uticaja, što je naredni bitan korak u Studiji. Svi sledeći koraci nakon ocene uticaja podrazumevaju unošenje stručnog teksta korisnika (procena u slučaju rizika, program praćenja uticaja i netehnički rezime).

Kao i u fazama Obim i Potreba, korisnik može da upotrebi predefinisani šablon za prateće pismo, preuzme podatke za plaćanje taksi i dr. Na kraju postupka kreira se izveštaj – Studija u pdf formatu. Korisnik prvo kreira preliminarni pdf dokument, zatim po potrebi razmešta slike, tabele i tekst kako bi dobio zadovoljavajući prelom teksta u izveštaju. Primer dizajna jedne strane konačnog izveštaja, odnosno Studije koja se podnosi nadležnoj instituciji je dat na slici ispod:

Environmental effects evaluation histograms Envigo software
Environmental impact statement pdf report Envigo
U zaključku, Envigo pomaže korisniku – stručnjaku u identifikaciji uticaja, kao i kvantitativnom ocenjivanju uticaja, što doprinosi objektivnosti procene i skraćuje vreme potrebno za izradu. Softver sadrži alate za moćnu vizuelizaciju rezultata, što pomaže u analizi i definisanju mera za smanjenje negativih uticaja. Osim toga, korisnik ima fleksibilnost u radu, može da menja strukturu Studije, a takođe mu je ponuđena pomoć pri unosu sadržaja. Na kraju se celokupna Studija štampa u pdf dokumentu, koji je tehnički vrlo pregledan i vizuelno atraktivno uobličen.

Procena uticaja na životnu sredinu je složen proces identifikacije, predviđanja i ocenjivanja svih relevantnih uticaja koji neki investicioni projekat može da ima na životnu sredinu. Ovaj postupak ima za cilj izbegavanje ili smanjenje negativnih efekata na stanovništvo i okolinu koji se javljaju prilikom izvođenja, rada i prestanka rada nekog projekta.

Postupak procene sprovode kvalifikovani stručnjaci i on je obavezan za široki spektar privrednih aktivnosti. Procedura je regulisana zakonima i pravilnicima u mnogim zemljama sveta, uključujući i Srbiju. Zakonski okvir u Srbiji usaglašen je sa regulativom Evropske unije.
Pogledaj Zakon
Izrada svake studije o proceni uticaja na životnu sredinu predstavlja izazov za stručnjake zbog kompleksnosti multidisciplinarnog posla, nedostaka vremena i precizno izmerenih podataka o efekatima, često nedovoljne objektivnosti i sistematičnosti, kao i nedostatka specijalizovanih kompjuterskih alata koji bi podržali rad eksperata.

Eon+ teži rešavanju nekih od navedenih izazova, kreirajući Envigo – softversku internet aplikaciju za procenu uticaja projekta na životnu sredinu. Envigo sistem pomaže stručnjacima – proceniteljima da efikasnije i objektivnije izrade studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (skraćeno Studija). Osnovne mogućnosti Envigo softvera i koristi za stručnjake su istaknute na posebnom sajtu.

Softver se može koristiti za sve investicione i već izvedene projekte za koje je zakonski obavezna izrada Studije, a tu spadaju investicije i aktivnosti u različitim ekonomskim sektorima:

Envigo u potpunosti prati zakonsku regulativu obrađuje sve faze u postupku procene, koju čine:

Envigo se može koristiti i tokom rada izvedenog projekta, za naknadnu procenu i smanjenje negativnih uticaja, kao i unapređenje stanja životne sredine u okolini.

Kako Envigo funkcioniše? Stručnjaci – korisnici u Envigo softver unose informacije o projektu, alternativama i stanju životne sredine na bližoj i široj lokaciji. Pri tome, softver vodi korisnike kroz kompletnu proceduru nudeći pomoć u vidu stručnih preporuka za popunjavanje sadržaja, prikupljenih iz literature i najboljih praksi iz zemlje i inostranstva. Envigo sadrži veliku bazu potencijalnih uticaja koji su razvrstani po sektorima privrede, a koji se u zavisnosti od tipa projekta prikazuju korisniku. Baza efektno pomaže procenitelju u identifikaciji značajnih uticaja koji se javljaju za razmatrani projekat i aktivnosti.

Pored toga, Envigo program sadrži metod za ocenjivanje svakog pojedinačnog uticaja, na osnovu odgovora procenitelja na jednostavna pitanja – kriterijume evaluacije i Envigo formule. Nakon procenjivanja i grupisanja uticaja po ocenama, Envigo pruža mogućnost kreiranja velikog broja slika, dijagrama, tabela i izračunavanja statističkih podataka koji prikazuju specifične rezultate, porede uticaje za osnovni projekat i alternative, porede faze projekta, uticaje po kategorijama životne sredine itd. Ovako izračunati i vizualizovani rezultati mogu se efikasnije i objektivnije analizirati u cilju definisanja adekvatnih mera za sprečavanje, otklanjanje i smanjivanje negativnih uticaja projekta na životnu sredinu. Na kraju svake faze, Envigo generiše pregledne i kvalitetne izveštaje u skladu sa zakonskom formom, a koji se predaju nadležnim organima na evaluaciju i dobijanje saglasnosti.
Pri kreiranju Enviga, posebna pažnja posvećena je korisničkom interfejsu, koji je dizajniran da bude intuitivan i jednostavan za funkcionalnu upotrebu, a grafički je precizan, sveden i atraktivan. Eon+ poklanja naročitu pažnju korisnicima Enviga, nudeći pomoć u vidu obuka, tutorijala, tehničke podrške i dr. Više možete saznati na našoj strani Podrška.
Envigo softver kompanije Eon+ jednostavan je za upotrebu, pomaže stručnjacima i ubrzava njihov rad, čini proces procene uticaja na životnu sredinu sistematičnijim, objektivnijim i lakšim za kontrolu. Ovo sve donosi značajne uštede kompanijama i pojedincima koje vrše procenu uticaja na životnu sredinu.
Copyright © 2015 Eon+. All right reserved.